BOB Nitra 2008, judge: V. Vojtek, owner: L. Brychtova, handling: M. Bastl
©L. Brychtova